ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Декабрь, 2014
     ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента.


Повідомлення

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

2. Код ЄДРПОУ: 23848885

3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21

4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911

5. Електронна поштова адреса: info@slavutich-invest.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/participant/23848885

7. Вид особливої інформації: інформація про зміну складу посадових осіб.

ІІ. Текст повідомлення:

У зв’язку з закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» ( надалі – Компанія), у складі: ТОВ «Таврійська Січ» (код ЄДРПОУ 36097890, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); ТОВ «НЕО-ІНФОРМПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36491482, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); «І.С.ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ НЕ 294401, частка в Статутному капіталі Компанії 30 %); ТОВ «ОВІТО Україна» (код ЄДРПОУ 32853063, частка в Статутному капіталі Компанії 10 %), які діяли у відповідності з Протоколом Загальних зборів акціонерів Компанії № 14 від 26.12.2011 року та перебували на цій посаді 3 роки, Рішенням позачергових Загальних зборів Компанії, які відбулися 22.12.2014 року (протокол №19 від 22.12.2014) вищезазначений склад Наглядової ради переобрано на строк згідно Статуту Компанії та залишено в тому ж складі.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління ПрАТ «КУА «Славутич-Інвест» Ковиліна А.А.

22 грудня 214 рокуНоябрь, 2014
     ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 22 грудня 2014 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 22 грудня 2014 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Порядок денний:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішення про переобрання членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Реєстрація учасників з 10-20 до 10-45 год. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Дата складення переліку акціонерів 17.12.14р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 11.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.11.14р. No 219 Бюлетень. Цінні папери України

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Октябрь, 2014
     Проспект емісії інвестеційних сертифікатів ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «Запорізькі феросплави» ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (прилюдна пропозиція) дивіться тут.
Октябрь, 2014
     ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 07 листопада 2014 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 07 листопада 2014 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Порядок денний:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

2. Внесення змін та затвердження нової (дев’ятої) редакції статуту Компанії.

3. Прийняття рішення про переобрання членів Наглядової Ради та затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Реєстрація учасників з 10-20 до 10-45 год. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Дата складення переліку акціонерів 04.11.14р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 08.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 07.10.14р. № 188. Цінні папери України

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.Апрель, 2014
     Річна інформація емітента ПрАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ" знаходиться тут.
Март, 2014
     Річна інформація пайового інтервального безстрокового диверсифікованого ІДПІФ "Запорізькі феросплави" знаходиться тут. Аудиторський висновок за 2013 рік можна побачити - тут.
Март, 2014
      ПРАВЛІННЯ ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів які відбудуться 11 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Порядок денний загальних зборів.


ПРАВЛІННЯ

ПрАТ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів

які відбудуться 11 квітня 2014 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Порядок денний:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2013 році.

3. Звіт Наглядової Ради Компанії про результати роботи у 2013 році.

4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2013 рік.

5. Затвердження річного звіту Компанії за 2013 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2013 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2014 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показникаперіод
звітнийпопередній
Усього активів8 3528 359
Основні засоби1824
Довгострокові фінансові інвестиції2 3382 338
Запаси32
Сумарна дебіторська заборгованість126132
Грошові кошти та їх еквіваленти7063
Нерозподілений прибуток672637
Власний капітал7 7577 722
Статутний капітал7 0007 000
Довгострокові зобов’язання--
Поточні зобов’язання595637
Чистий прибуток3516
Середньорічна кількість акцій, (шт.)14 000 00014 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)--
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду--
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)68

Реєстрація учасників з 10-20 до 10-45 год. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства. Дата складення переліку акціонерів 08.04.14р. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції Голові правління Товариства в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефони для довідок: 061 213 79 08.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.03.14р. № 43 Бюлетень. Цінні папери України

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ» Ковиліна А.А.