ЗАО "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь english
КОНТАКТЫ
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
НОВОСТИ КОМПАНИИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ИСТОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ГРУППА КОМПАНИЙ "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
О НАС В СМИ


Июль, 2008
     17.07.08
     ДГКЦБФР зарегистрировала увеличение уставного фонда КУА "Славутич-Инвест", до 7 млн. гривень.

     08.07.08
     Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала Закрытый недиверсифицированный фонд "SBBI Девелопмент" соответствующим требованиям к минимальному объему активов.
Апрель, 2008
     По состоянию на 30.04.08 сумма активов в управлении ЗАО "КУА "Славутич-Инвест" составила 342 487 289,86 грн.

     Річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства за 2007 рік.

     Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 №1591 річна інформація емітента цінних паперів - закритого акціонерного товариства за 2007 рік розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів на офіційному сайті www.stockmarket.gov.ua. Для перегляду її на сайті ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест» перейдіть в меню "ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ" - "ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА" або натисніть сюди.
Февраль, 2008
     Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

     1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – Закрите акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Славутич-Інвест».
1.2. Організаційно-правова форма емітента - Закрите акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23848884
1.4. Місцезнаходження емітента – Україна, м. Запоріжжя, б-р Центральний, 21.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – т.ф. 8(061) 213-79-08, 8(061) 213-79-11.
1.6. Електронна поштова адреса емітента – info@slavutich-invest.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.slavutich-invest.com
1.8. Вид особливої інформації - Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

     2. Текст повідомлення
     Загальними зборами акціонерів ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест», які відбулися 12.01.2008р., прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків акціонерів.
     Планується додатково розмістити 8 000 000 (вісім мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 (нуль цілих п’ятдесят сотих) гривні кожна, загальною вартістю 4 000 000 (чотири мільйони) грн. 00 коп. Спосіб розміщення – закритий (приватний). Акції випускаються в документарній формі.
     Номінальна вартість акцій ЗАТ «КУА «Славутич-Інвест» у зв’язку з додатковим розміщенням акцій не змінюється. Ціна, за якою планується розміщення акцій становить 0,50 грн., що дорівнює їх номінальній вартості, відповідно до вимог чинного законодавства.
     Додаткове розміщення акцій не призведе до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.
     Співвідношення кількості акцій, що планується розмістити, до розміру статутного капіталу Товариства становить 133,33%. Загальна кількість акцій, що існують в обігу, до розміру статутного капіталу становить 100,00%.
     Права, які отримують інвестори у цінні папери Товариства, у повному обсязі відповідають правам акціонерів згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства та при додатковому випуску не змінюються. Акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що передбачені до розміщення, в кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі товариства на дату початку розміщення. Оплата акцій додаткового розміщення здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України та за рахунок власних коштів акціонерів Товариства. Негрошові внески в оплату за акції не передбачаються.
     Акції Товариства розміщуються з метою поповнення обігових коштів Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів було прийняте на позачергових Загальних зборах акціонерів ЗАТ КУА «Славутич-Інвест», на яких були присутні представники трьох акціонерів, яким належить 6 000 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості акцій Товариства. Всі акції додаткового випуску планується розмістити виключно між акціонерами Товариства, залучення інших інвесторів умовами розміщення не передбачається. На дату проведення загальних зборів акціонерів відсутня інформація щодо прогнозованої кількості акцій, яку планує придбати кожен акціонер, у тому числі члени уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів. Конвертації цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачена.