ЗАО "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь
КОНТАКТЫ
В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРУ
ОБ ИСИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
26.05.2006 N 341


Л І Ц Е Н З І Й Н І   У М О В И

ПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ -
ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ
(ДІЯЛЬНОСТІ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ)


     Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про господарські товариства", статті 32 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", статті 39 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", статті 85 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", статей 8, 9, 21 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та інших нормативно-правових актів, що регулюють провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги необхідні для провадження зазначеного виду професійної діяльності на фондовому ринку.


РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


     1. Ці Ліцензійні умови встановлюють порядок видачі та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії, умови отримання ліцензії та провадження зазначеного виду професійної діяльності.

     2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

     заявник - юридична особа, яка подає документи для отримання або анулювання ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії або отримання дубліката ліцензії;

     сертифікований фахівець - працівник юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів, який отримав сертифікат з управління активами у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

     стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності на фондовому ринку;

     ліцензіат - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

     ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;

     ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) протягом визначеного строку за умови виконання цих Ліцензійних умов;

     приміщення - частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку;

     інші терміни вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про недержавне пенсійне забезпечення".

     3. Ліцензування діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

     4. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) можуть отримати:

     компанія з управління активами;

     професійний адміністратор недержавних пенсійних фондів, юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

     банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

     5. Юридична особа має право здійснювати діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на всій території України після отримання відповідної ліцензії в органі ліцензування за умови вступу до щонайменше однієї саморегулівної організації в порядку, передбаченому законодавством України.

     Відокремлений підрозділ юридичної особи, що здійснює управління активами інституційних інвесторів, якому надаються повноваження здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), має право на її провадження відповідно до цих Ліцензійних умов з дати отримання завіреної органом ліцензування копії відповідної ліцензії.

     6. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки.

     7. Ліцензія (копія ліцензії) чинна до закінчення строку її дії, визнання її недійсною або анулювання.

     8. Забороняється здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії, визнання ліцензії недійсною або її анулювання.

     9. Якщо юридична особа має намір провадити діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) після закінчення строку дії ліцензії, вона повинна отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

     Не пізніше ніж за тридцять календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії ліцензіат подає пакет документів відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

     Нова ліцензія набирає чинності з дати, яка є наступною після дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

     10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат повинен переоформити ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

     Строк дії переоформленої ліцензії (копії ліцензії) не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформляється. Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

     У разі подання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії, вона є чинна до дати видачі нової ліцензії, яка зазначається на бланку ліцензії. Бланк ліцензії, що переоформляється, визнається недійсним.

     У разі надання заяви та відповідних документів на переоформлення ліцензії з порушенням строків, установлених цими Ліцензійними умовами, або ненадання таких документів, ліцензія визнається недійсною з дати отримання органом ліцензування відповідних документів або з дати виявлення органом ліцензування цього факту.

     11. У разі реорганізації ліцензіата, якщо юридична особа має намір провадити зазначені в ліцензії види діяльності, то вона протягом тридцяти календарних днів з дати реєстрації установчих документів зобов'язана подати до органу ліцензування заяву про анулювання попередньо виданої ліцензії у зв'язку з її реорганізацією та відповідну заяву і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов.

     12. За видачу ліцензії справляється плата, розмір якої встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

     13. Ліцензія або її завірена копія, видана органом ліцензування, не підлягає передачі для використання іншими суб'єктами господарювання для здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

     14. Поєднання діяльності з управління активами інституційних інвесторів з іншими видами професійної діяльності на фондовому ринку забороняється, крім випадків передбачених законодавчими актами.

     15. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись ліцензіатом (відокремленим підрозділом) протягом строку дії ліцензії.СТРАНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
следующая страница


сделано в IT-MEDIA