ЗАО "КУА "СЛАВУТИЧ-ИНВЕСТ"
главная карта сайта обратная связь
КОНТАКТЫ
В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРУ
ОБ ИСИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

ПРО ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)


(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 21, ст.103)


     Цей Закон визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.


РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


     Стаття 1. Завдання Закону

     Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

     Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування

     Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств у частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 3. Визначення термінів

     Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:

     активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;

     вартість чистих активів інституту спільного інвестування - величина, що визначається як різниця між сумою активів інституту спільного інвестування з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань інституту спільного інвестування;

     відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу;

     відкритий продаж - відчуження цінних паперів особам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів з використанням прилюдної пропозиції вважається відкритим продажем;

     викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові, з припиненням права власності інвестора на ці цінні папери;

     випуск цінних паперів - сукупність цінних паперів одного емітента певного виду та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого законодавством про цінні папери, цим Законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);

     зберігач - розуміється у значенні, визначеному Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (710/97-ВР);

     здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи.

     Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду (капіталу) юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;

     інвестиційна декларація - документ, що є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування;

     інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;

     інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість;

     компанія з управління активами - господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами ІСІ на підставі ліцензії, що видається Комісією;

     конвертація цінних паперів ІСІ - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента);

     кошти спільного інвестування - кошти, залучені від інвесторів ІСІ, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ;

     пов'язана особа:

     а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

     б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;

     в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;

     початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду - статутний фонд (капітал), сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ. Ведення реєстру ІСІ здійснюється Комісією;

     приватне розміщення - розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;

     прилюдна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб;

     проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, на які пропонується відкрита підписка;

     проспект емісії цінних паперів ІСІ - документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ІСІ;

     регламент ІСІ - документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;

     розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів;

     розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення;

     цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду.

     Стаття 4. Класифікація інститутів спільного інвестування

     ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального та закритого типу.

     ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).

     ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.

     ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.

     ІСІ може бути строковим або безстроковим.

     Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується.

     Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

     ІСІ закритого типу може бути лише строковим.

     ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.

     ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:

     кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

     сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;

     не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.

     Диверсифікованим ІСІ забороняється:

     тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;

     придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;

     придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

     придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.

     ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.

     У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

     Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

     ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

     Стаття 5. Аудиторська перевірка ІСІ

     З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щорічно залучати аудитора (аудиторську фірму) для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ІСІ.

     Аудитор (аудиторська фірма) не може бути пов'язаною особою компанії з управління активами.

     Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного ІСІ здійснюється відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про аудиторську діяльність" (3125-12).

     Винагорода аудитору (аудиторській фірмі) виплачується за рахунок активів ІСІ в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Комісії.

     Стаття 6. Державне регулювання у сфері спільного інвестування

     Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (448/96-ВР).СТРАНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
следующая страница


сделано в IT-MEDIA